Informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane do:

Osób przebywających na terenie budynku i parkingu Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kulturalno- Edukacyjnego w Kuleszach Kościelnych, w związku z prowadzeniem na obiekcie stałego monitoringu wizyjnego.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”),  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kulturalno- Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt listowny na adres Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wesoła14, 18-208 Kulesze Kościelne,

bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, na adres e-mail: bibliotekapubkk4@wp.pl

  1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest p.o.  kierownika biblioteki Justyna Kulesza

Inspektor ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece w Kuleszach Kościelnych

adres e-mail: bibliotekapubkk4@wp.pl

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ochrony mienia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kulturalno- Edukacyjnego w Kuleszach Kościelnych, w tym powierzchni parkingowej, tam gdzie ma to zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego.

III. Obowiązek podania danych osobowych

Wejście w strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. przez okres przechowywania zapisów monitoringu wizyjnego tj. do 30 dni od momentu rejestracji.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kulturalno- Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy,

(i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

(ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

(iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania ,

(iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

(v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

(i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

(ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

(iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

(iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:

(i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz

(ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy

(i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz

(ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Gminnej Biblioteki Publicznej orza Centrum Kulturalno- Edukacyjnego w Kuleszach Kościelnych, o którym mowa w pkt. II powyżej.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.